Condicions generals d'ús del servei

La sol·licitud de la subscripció a eixospass i l’ús per part dels consumidors i les consumidores signifiquen l’acceptació expressa dels Termes i Condicions del seu ús i són les recollides a continuació.

Els avantatges i beneficis de la subscripció a eixospass per als consumidors i consumidores

 1. Cada establiment estableix lliurament el seu sistema de promos pels subscriptors a eixospass.  Aquestes promos poden ser:
  1. Puntuals: un descompte immediat, un 2x1, un regal promocional, etc. Sobre l’article o gamma d’articles que defineixi.
  2. Bescanviables per premis: Donar punts en funció de l’import de la compra. Pot afectar a tota la seva oferta o només a unes categories concretes. El valor en euros del punt es pot fixar específicament en cada promo. Els punts són propis de cada establiment (no són transversals), no caduquen i es bescanvien  pels obsequis oferts per l’establiment.
  3. Notícies: no estan associades a transaccions econòmiques. Serveixen per comunicar novetats, noves col·leccions, cursos de formació, etc.
 2. Per cada promo estableix la data d’inici i final de publicació en el web, que pot coincidir o no amb la durada de la promoció.
 3. Es poden tenir publicades tantes promos com es vulgui.
 4. Les promos poden vincular-se a una acció promocional activa en un o més eixos (rebaixes, campanya d’estil, ...), disposant d’una pàgina web específica en la que es detallen els establiments implicats.

Aplicació dels beneficis en les compres amb eixospass

Pel que fa a les compres, els avantatges dels subscriptors s'apliquen en el moment en que paga la compra. En aquell moment cal que indiqui els seu codi de subscripció o el número de mòbil que ha declarat. El  benefici obtingut depèn del tipus de promo a la que accedeix:

 • En les promos puntuals: immediatament.
 • En les promos bescanviables per premis: en la següent compra, bescanviant-los per obsequis oferts pel propi establiment (pot ser un descompte, un article, ...), que és qui marca el “preu” en punts de l’obsequi.
 • En les noticies: no és aplicable.

Per accedir als obsequis, cal haver acumulat un nombre suficient de punts que no s'hagin utilitzat prèviament.

Com es dona d’alta a un consumidor a eixospass

Qualsevol persona física major d’edat podrà sol·licitar donar-se d’alta a eixospass de BARCELONA COMERÇ i així obtenir la seva subscripció.

Els consumidors que desitgin adherir-se a eixospass ho poden fer a través de les següents vies:

 • Registre directe: accedint al web www.eixospass.barcelona i complimentant el formulari on line de registre (https://eixospass.barcelona/user/register), procedint a l’acceptació d'aquestes condicions d'ús i la Política de Privacitat (https://eixospass.barcelona/pagina/politica-privacitat) i Política de Cookies (https://eixospass.barcelona/pagina/politica-cookies). Rep un missatge a la bústia de correu, i s’ha de contestar seguint l’enllaç proporcionat. Les dades que ha de indicar obligatòriament són:
  • Número de mòbil
  • Correu electrònic
  • Codi postal
 • En el moment d’accedir a una promo en el comerç que l’ha creat: quan el comerciant va assignar la promo a la subscripció, si el sistema detecta que el mòbil indicat no està enregistrat, es proposa al comprador donar-se d’alta a eixospass. Si ho accepta, ha d'introduir les següents dades: el mòbil (o un telèfon fix), un correu electrònic (opcional) i una clau de 4 dígits (que serà la seva contrasenya), mostrant-se les condicions d'ús del web. A l’acceptar, es crea automàticament l’usuari i la seva subscripció.
 • App eixospass Barcelona: la persona interessada es pot descarregar l’App per la que accedirà al registre online.
 • Registre en format paper: L'usuari omplirà el document amb les seves dades personals, i el comerç associat el cedirà a l'eix comercial ​​perquè aquest procedeixi a l'alta a la Plataforma. 

Amb el registre es genera un codi de la subscripció que li permetrà accedir a les promos publicades i vigents dels establiments presents a eixospass.

El registre en el programa dona accés a àrea personal del web del programa de fidelització www.eixospass.barcelona amb el que el consumidor podrà consultar el seu compte amb el detall del saldo, dels punts acumulats, els moviments i els beneficis. Igualment, també podrà modificar les dades i contrasenya d’accés a la plataforma. 

Sobre el comerç associat

 • El comerç associat és qui fixa, lliurament, les condicions de les seves ofertes, promocions i plans de fidelització. Determina els productes o serveis implicats, la durada de l'acció, el preu, els punts atorgats, els obsequis, els punt necessaris per a aconseguir-los, etc. Ell és el responsable d'aquestes accions i en cap cas es pot fer cap mena de reclamació a eixospass.
 • En cap cas el comerç associat, serà considerat encarregat de tractament de les dades recollides, encara que li recordem que no podrà utilitzar aquestes dades personals per a una altra finalitat que cedir-les a l’eix ​​per a la inscripció de l'usuari final a la Plataforma. 
 • Qualsevol altre tractament de les dades personals recollides per part del comerç associat, a l'usuari final, client o clienta, amb una altra finalitat diferent de la descrita en el punt anterior, queda prohibida i serà responsabilitat del comerç associat, exonerant a la plataforma eixospass del tractament indegut de les mateixes. 
 • D’altra banda, el comerç associat també comptarà amb un document el que es denomina un consentiment d'imatge. L’associat un cop donat d'alta a la Plataforma, podrà pujar vídeos promocionals i de diversa índole. No obstant, en cas de sorteigs, inauguracions o esdeveniments de diferent naturalesa on apareguin persones clarament identificades o identificables, segons el que estableix el RGPD (Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, amb la LOPDGDD (Llei Orgànica  3/ 2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i Garantia dels Drets Digitals) i la Llei 5/1982, de 5 de maig del mateix any, sobre el dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, el comerç associat, es compromet a sol·licitar el consentiment cedit per la plataforma per a la posterior publicació d'aquestes imatges en la pàgina web o Xarxes Socials de la mateixa.

Altres aspectes

 • En el supòsit de defunció d’un titular d'eixospass, tots els beneficis, avantatges, punts  i descomptes acumulats no bescanviats a la data de defunció quedaran automàticament anul·lats.
 • La vigència de la subscripció a eixospass té caràcter indefinit i en tot cas, es mantindrà vigent mentre el seu titular no es doni de baixa, cursi defunció o des de BARCELONA COMERÇ se li retiri el dret a disposar de la mateixa per considerar que n’està fent un ús fraudulent.
 • Podrà ser supòsit de cancel·lació de la subscripció la finalització del programa per part de BARCELONA COMERÇ.
 • Si un establiment o entitat sòcia tingués intenció de donar-se, per qualsevol motiu, de baixa d'eixospass, és responsabilitat seva comunicar-ho als seus clients i prendre les mesures que estimi convenients de cara als subscriptors que tenen punts no bescanviats del seu establiment.
 • El titular d’eixospass podrà tenir dret a altres beneficis, avantatges, descomptes per les seves circumstàncies personals (aniversari, nº de compres, campanyes del seu establiment més habitual). Aquests altres privilegis seran degudament i prèviament comunicats al titular a través dels canals habituals de comunicació. La seva suspensió també serà degudament i prèviament comunicada.